Privaatsuspoliitika

Pakume oma klientidele erinevaid koolitusi, konsultatsioone ning muid teenuseid, mille osutamise käigus puutume kokku ka oma klientide isikuandmetega. Practus OÜ privaatsuspoliitika sätestab viisid, kuidas töötleme enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid. Klientide usaldus ja rahulolu on meie peamine prioriteet. Kogume isikuandmeid rakendades minimaalsuse põhimõtet ja töötleme andmeid vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

Töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes tegevus või tegevused, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automaatselt või muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avalikustamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress.

Practus OÜ viib isikuandmete töötlemist läbi vastavalt asjakohastele õigusaktidele, kaasa arvatud Isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679) ning muud kohaldatavad eeskirjad.

Kelle isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kõik isikuandmed jagunevad alljärgnevatesse andmesubjekti kategooriatesse:

  • Practus OÜ kliendid (koolitusel osalejad, konsultatsiooniteenuse kliendid või välisdelegatsioonide esindajate ja vastuvõtjate kontaktandmed).
  • Isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse vastavalt Practus OÜ seadusjärgsele kohustusele.
  • Practus OÜ turunduse sihtrühmad (riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad).
  • Töötajad, tööotsijad, esindajad ja teised Practus OÜ heaks töötavad isikud või partnerid (koolitajad, ametkondade personaliosakondade töötajad jne).

Isikuandmeid kogutakse peamiselt isikutelt endilt enne ja pärast kliendisuhet, tööhõivet või muud lepingulist suhet.

Milliseid andmeid kogume ja töötleme?

Teenuste osutamiseks küsime oma klientidelt järgmiseid andmeid:

  • ees- ja perekonnanimi

Nende andmete kogumine on vajalik selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, aga ka selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut (nt koolitusega seotud korraldusliku info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks jne).

  • isikukood

Täiskasvanute koolituse seadusest ja standardist tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood.

  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, vajadusel elukoha aadress).

Telefoni numbri ja e-post aadressi küsime selleks, et saata kinnitusi ning tuletada meelde koolituse või muu teenuse toimumise aega ja muud seonduvat infot. Elukoha aadressi küsime vaid juhul, kui seda nõuab koolitus või nõustamisteenust rahastanud osapool (üldjuhul EL struktuurfond). Elukoha aadressi põhjal arvestatakse koolitusel osalejate regionaalset representatiivsust ja seonduvalt koolitusvajaduse rahuldumist üle riigi.

Klientide kontaktandmeid kasutame ka turunduslike teavituste edastamiseks, kui olete andnud meile selleks nõusoleku. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning sellest ei olene võimalus koolitustel osaleda või kasutada muud meie poolt pakutavat teenust. Nõusoleku saate igal ajal ka tagasi võtta ning seejärel me teile enam pakkumisi ei edasta.

Practus OÜ ei kogu tundlikke isikuandmeid.

Isikuandmete säilitamine, avaldamine ja õigus ligipääsule

Practus OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui seadus seda nõuab. Maksimaalne võimalik säilitamise aeg kehtib andmetele, millele kohaldatakse erinevat säilitamise tähtaega.

Isikuandmeid võidakse avaldada osapooltele väljaspool vaid selliselt, nagu seadus lubab või ette näeb.

Teil õigus oma andmetele ligi pääseda, õigus parandada ebaõigeid andmeid ja õigus andmete kustutamisele. Practus OÜ-l on seadusjärgne kohustus mõnesid andmeid säilitada ning kohustus teie andmeid töödelda ja säilitada isegi siis, kui te esitate vastuväiteid töötlemisele või palute enda andmed kustutada (näiteks väljastatud tunnistused ja tõendid).

Me vastame teie nõudele ühe kuu jooksul alates nõude saamisest. Erilistel asjaoludel võime me pikendada ajalimiiti kahe kuu peale nagu seadusandluses lubatud, võttes arvesse nõuete keerukust ja hulka.

Teil on õigus saada teavet, kas Practus OÜ teie isikuandmeid töötleb või mitte. Juhul, kui teie isikuandmeid töödeldakse, on teil õigus andmetele ligi pääseda ja saada andmetest tasuta koopia.

Teil on õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse ja juhul, kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, õigus oma nõusolek tagasi võtta. Juhul, kui te nõuate oma andmete kustutamist või oma nõusoleku tagasi võtmist, kustutame me teie andmed, kui just ei ole muud seaduslikku alust töötlemist jätkata või on meil seadusjärgset kohustust andmeid säilitada. Igal juhul kustutame me teie andmed peale säilitamise tähtaja möödumist.

Kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemine on vastuolus kohaldatava seadusandlusega, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Turundus

Lisaks kliendisuhete haldamisele kasutame me teie isikuandmeid oma toodete ja teenuste turundamiseks. Turundamist viiakse läbi interneti, elektronposti või telefoni teel. Turundamine võib olla sihitud Practus OÜ praegustele ja potentsiaalsetel klientidele.

Meie internetiturundus koosneb näiteks elektronkirjade saatmisest ja online-reklaamist. Meie elektronkirjad sisaldavad erinevatele kliendigruppidele suunatud uudiskirju ja näiteks kutseid üritustele. Ma kasutame oma online-reklaamide suunamisel partnerfirmasid näiteks nii, et inimestele näidatakse toodete ja teenustega seotud reklaami nendel veebilehtedel, mida nad on eelnevalt külastanud. Reklaami sihtimine toimub automaatselt ja kasutab küpsiseid.

Te võite hallata oma elektronkirja tellimusi meie klienditeeninduse kaudu. Lisaks sisaldab iga elektronkiri linki, mille kaudu te saate tellimuse tühistada.

Te võite kontrollida küpsiseid, mida kasutatakse reklaami sihtimiseks, oma veebilehitseja seadete kaudu. Palun pange tähele ka seda, et küpsiste kasutamise takistamine võib mõjutada meie teenuste funktsionaalsust.

Kellega võin ühendust võtta?

Kui teil on lisaküsimusi seoses Practus OÜ privaatsuspoliitikaga või kaebus seoses teie isikuandmete käitlemisega, siis palun võtke meiega ühendust:

Practus OÜ
Tehnika tn 59-1
10122, Tallinn, Harjumaa
info[at]practus.ee

Töötajate kontaktid