Koolituse kirjeldus

Koolituse läbinu oskab valida sobiva menetluse liigi ja koostab vajalikud dokumendid.


SIHTRÜHM

Sihtrühmaks on ametnikud, kes peavad läbi viima riiklikku järelevalve menetlust ja väärteomenetlust või on menetlust läbi viivate ametnike eest vastutavad. Õppija on praktilise menetluskogemusega ja/või eelnevalt läbinud väärteomenetluse ja haldusmenetluse koolituse.

ÕPIVÄLJUNDID

Eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ja toiminguid ning:

 1. koostab ettekirjutuse, hoiatab haldussunni kohaldamise eest ning viitab menetlusotsustuse tegemisel tähtsust omavatele asjaoludele, juhindustes seadustest.
 2. rakendab üldmenetlust, määrab karistuse ning koostab/loetleb menetlusotsust kajastavad dokumendid, juhindudes seadustest.

ÕPPE SISU

 • Riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse võrdlus. Menetluste paralleelne kulgemine või üksteiseks üleminek. Paralleelmenetluse probleemid.
 • Menetluste erinev eesmärk; menetluste alustamise ja lõpetamise tingimused; meetme objektiivse eesmärgi kindlakstegemine, sh ex ante vaatluspunktist; menetleja ja menetlusosaliste erinevad õigused ja kohustused; tõendid, nende võimalik ristkasutamine; õiguskaitse.
 • Väärteomenetlusõiguse ja korrakaitseõiguse põhimõtted.
  • Tõendamisese ja tõendid menetluses.
  • Väärteomenetluse erinevad liigid, nende üldiseloomustus ja kohaldamise alused ning läbiviimise üldtingimused. Kohtuvälise menetleja pädevus menetlusliigi valikul ja menetlusotsuste tegemisel.
  • Karistamise alus ja karistuse kohaldamise etapid.
  • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.
  • Riikliku järelevalve menetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
  • Riikliku järelevalve meetmed.
  • Vahetu sunni kasutamise lubatavus.
  • Ametiabi taotlemine korrakaitseorgani poolt.
 • Menetlusdokumentidele kehtestatud nõuded ja dokumentide koostamine.
 • Süüdistuse esitamine väärteomenetluses ja väärteoprotokolli koostamine, väärteoprotokolli koostamisel selgitatavad asjaolud.
 • Riikliku järelevalve erimeetmete dokumenteerimine, üldmeetmena ettekirjutuse koostamine, asja lahendamiseks olulised asjaolud.

ÕPPEMEETODID

Loeng-seminar, mille keskmes on praktilised dokumentide koostamise ülesanded ja kaasuste lahendamine sealhulgas ka rühmatöö käigus.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 12 akadeemilist tundi, sellest 6 ak tundi praktilist tööd ja 6 ak tundi loengut.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Koolitusel osalejatel palutakse võimaldada oma tööarvuti kasutamist.

Võimalusel edastada lektorile varem koostatud menetlusdokumentide failid, et saaks neid koolituse käigus läbi arutada  ja analüüsida.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

15 kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).

Kasutatakse korrakaitseseadust, väärteomenetluse seadustikku,  karistusseadustikku, kriminaalmenetlusseadustikku, eriseadusi ning viidatakse asjakohastele Riigikohtu otsustele.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

I koolituspäeva ajakava:

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 II sessioon
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 III sessioon
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 IV sessioon

 

II koolituspäeva ajakava:

9.30-10.00 Hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 II sessioon