Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist, õiguse põhimõistetest ja tõlgendamisest.

Koolituse läbinu saab tervikpildi  Eestis kehtivast õigussüsteemist ja selle rakendamise metoodikast oma töös, oskab õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid.  


SIHTRÜHM

Õigushariduseta ametnikud, töötajad,  kelle töö sisaldab õigusaktide koostamist ja rakendamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

  1. Omab ettekujutust õiguse olemusest, sh erisusi võrreldes teiste käitumisreeglitega.
  2. Teab Eesti õigussüsteemi ja selle põhimõisteid.
  3. Oskab leida õigusallikaid ning muid õiguse rakendamiseks vajalikke materjale.
  4. Tunneb õigusnormi struktuuri ja rakendamise metoodikat.

ÕPPE SISU

  • Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.
  • Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid.
  • Eesti õiguse süsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne). Praktilised põhiküsimused erinevate õigusvaldkondade käsitlemisel.
  • Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.
  • Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.
  • Õiguse rakendamise põhiprobleemid. Kuidas lahendada küsimus, milline õigusakt, norm kohaldub. Normide konkurents. Õiguslünk ja analoogia.

ÕPPEMEETODID

Loeng,  arutelu, mõtteharjutused ja jooksvad praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö läbiviimiseks sisustatud ruum koos vajamineva õpptehnikaga.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Koolitusteemasid kajastav kirjalik materjal slaididena, mis käsitleb Eesti õigussüsteemi  ülesehituse olulisi põhimõtteid ja –mõisteid koos õiguse rakendamise küsimustega.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

Ajakava

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00 – 12.00 Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid.
12.00 – 12.45 Lõunapaus
12.45 – 14.30 Eesti õiguse süsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne). Praktilised põhiküsimused erinevate õigusvaldkondade käsitlemisel.
14.30  – 14.45 Kohvipaus.
14.45 – 16.15 Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.

Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.