Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised korrakaitseõiguse põhimõistetest ja -mõtetest ning omandada teadmised järgmistel teemadel:
– Üld- ja erimeetmete kohaldamine korrakaitseorgani poolt (Korrakaitseõigus II).
– Vahetu sunni kasutamine meetme jõustamiseks (Korrakaitseõigus III).
– Riiklik järelevalve menetlus eriseaduste alusel (Korrakaitseõigus IV).


SIHTRÜHM

Korrakaitseametnikud, kelle ülesandeks on riikliku järelevalve menetluse läbiviimine.

Kasuks tuleb, kui õppijal on eelnevad teadmised õiguseõpetusest ja haldusõigusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Teab, mida mõeldakse ohuna avalikule korrale.
 • Teab, kuidas hinnatakse võimalikku ohtu avalikule korrale ning milliseid tahke tuleb selle hindamisel arvesse võtta.
 • Teab riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete süsteemi ja kohaldamise üldisi aluseid.
 • Oskab lähtuvalt ohu liikidest valida sobivad meetmed avaliku korra kaitsmiseks.

ÕPPE SISU

2 akadeemilist tundi

 • Avalik kord, kui ühiskonna seisund.
 • Korrakaitse ja riiklik järelevalve, kelle ülesanne.
 • Pädeva korrakaitseorgani tegutsemise alused.
 • Selgitamiskohustuse sisu ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.

2 akadeemilist tundi

 • Ohu liigid ja ohu astmed. Korrarikkumine. Ohu ennetamine.

2 akadeemilist tundi

 • Riikliku järelevalve meetme kohaldamise põhimõtted. Üldmeetmete kohaldamisega tehtavad toimingud, sh isikuandmete avalikustamise lubatavus.
 • Isikuandmetega seonduvate, joobeseisundi kahtlusega isiku suhtes kohaldatavate ja muude riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamise lubatavus.
 • Põhiseaduslike õiguste riived meetmete kohaldamisel.

2 akadeemilist tundi

 • Kaasuste lahendamine individuaalselt ja rühmatööna, tagasiside arutelu.

ÕPPEMEETODID

Kasutatakse aktiivõppemeetodeid, loengud sisaldavad arutelusid, kaasuste lahendamist, tööd dokumendiga.

Teadmiste kinnistamiseks kasutatakse interaktiivseid ülesandeid.

 • Slaidid, sh skeemide ja/või linkidega asjakohastele materjalidele.
 • Töölehed kaasuste ja näidetega.
 • Ülesanded ja enesekontrollitestid (paberkandjal kahtlased väited, elektrooniliselt Kahoot küsitlus õigete vastuste märkimisega).

Soovi korral peale koolitust iseseisvaks lahendamiseks testid, näit: https://learningapps.org/display?v=psspqw2vj17

ÕPPEKAVA MAHT

1 päev ehk 6 akadeemilist loengutundi

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Vajalik internetiühendus, kaasa võtta arvuti või muu nutiseade.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Õppejõu poolt jagatavad käsilehed, kaasused.

Soovitatav kirjandus:

Koolitusel käsitletakse seaduste viimaste muudatusetega redaktsioone: Korrakaitseseadus, 2019.