Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on tutvustada Eestile kui väikeriigile omast nõudlikku, paindlikku ning riigi ja kodaniku huve tasakaalustavat korrakaitselist järelevalvemenetlust.


SIHTRÜHM

Koolitus on suunatud haldusmenetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele nende igapäevases töös vajalike teadmiste ja oskuste saamiseks/suurendamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Tunneb Eestile omast igale olukorrale sobivat lahendust võimaldava järelevalvesüsteemi peamisi teemasid.
 • Teab, mis on järelevalvemenetluse eesmärgid, olulisemad põhimõtted, mõisted jm oluline.
 • Oskab hinnata, kuidas leida igale olukorrale sobiv lahendus.

ÕPPE SISU

Teemad, akadeemilised tunnid:

(2 akadeemilist tundi)

 • Järelevalvelise haldusmenetluse olemus ja eesmärgid.
 • Eesmärgipärasus vs. põhjalik menetlus.
 • Järelevalve- ja süüteomenetluste erinevused.

(2 akadeemilist tundi)

 • Järelevalvemenetluse üldpõhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja –kohustus. Määratlemata õigusmõisted. Järelevalvelise ohutõrje peamised mõisted.

(2 akadeemilist tundi)
Menetluse kulg:

 • Menetluse algus (asutuse ja taotleja (?) initsiatiivil, tahte ja ütluste tõlgendamine, puudused ja lisadokumentide nõudmine jms).
 • Menetlusse kaasamine.
 • Asjaolude uurimine. Õiguste selgitamine, dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave kui selgituskohustuse täitmine, blankettidel olev teave (mida, kui palju, inimkeelsus). Ärakuulamine.

(2 akadeemilist tundi)

 • Otsuse langetamine. Õiguspärane ja hea otsus. Otsuse vormistamine (sh põhjendamiskohustus haldusaktis).
 • Otsuse teatavaks tegemine. Otsuse täitmine.
 • Isiku rikutud õiguste kaitse ja taastamine. Otsuse muutmine.

ÕPPEMEETODID

Teema tutvustus slaidide põhjal, pidev arutelu, kaasused, kohtulahendid  ja näiteid õiguspraktikast. Praktilised ülesanded koolituse käigus.

ÕPPEKAVA MAHT

1 koolituspäev ehk  8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse täismahus läbimisel väljastatakse osalejale digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum lauad asetatud U-kujuliselt, õpperuum varustatud vajalike õppevahendite, tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Slaidid,  kaasused, kohtupraktika.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

NÄIDIS AJAKAVA – Järelevalveline haldusmenetlus

Koolituse täpne ajakava lepitakse kokku koostöös tellijaga.

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30
 • Järelevalvelise haldusmenetluse olemus ja eesmärgid.
 • Eesmärgipärasus vs. põhjalik menetlus.
 • Järelevalve- ja süüteomenetluste erinevused.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15
 • Järelevalvemenetluse üldpõhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja –kohustus. Määratlemata õigusmõisted. Järelevalvelise ohutõrje peamised mõisted.
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30
 • Menetluse algus (asutuse ja taotleja (?) initsiatiivil, tahte ja ütluste tõlgendamine, puudused ja lisadokumentide nõudmine jms).
 • Menetlusse kaasamine.
 • Asjaolude uurimine. Õiguste selgitamine, dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave kui selgituskohustuse täitmine, blankettidel olev teave (mida, kui palju, inimkeelsus). Ärakuulamine.
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15
 • Otsuse langetamine. Õiguspärane ja hea otsus. Otsuse vormistamine (sh põhjendamiskohustus haldusaktis).
 • Otsuse teatavaks tegemine. Otsuse täitmine.
 • Isiku rikutud õiguste kaitse ja taastamine. Otsuse muutmine.