Koolituse kirjeldus

Selgitada hea halduse tavale põhinevaid haldusmenetluse põhitõdesid kaasava, paindliku ja õiguspärase haldustegevuse teostamiseks.


SIHTRÜHM

Ametnikud ja töötajad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku haldusaktide ja haldustoimingute ettevalmistamisega ning tunnevad vajadust oma tegevuse haldusmenetluse reeglite kohaseks kaardistamiseks

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • Teab menetluse põhietappe ning sellesse kaasatute õigusi ja kohustusi
  • Seostab eesmärgipäraselt haldusmenetluse põhitõed haldusakti ja toimingu ettevalmistamisel
  • Teab millised on võimalused kaasavaks, paindlikuks ja õiguspäraseks haldustegevuseks

ÕPPE SISU

2 ak tundi

Mõisted: haldusmenetlus, haldusorgan, haldusakt, toiming ja menetlustoiming. Hea halduse tava ja haldusmenetluse seaduse nõuded eripalgelises haldustegevuses. Menetluse algus ja menetlusse kaasamine

2 ak tundi

 Menetluse kulg. Õiguslik alus ja asjaolude väljaselgitamine. Informeerimine, selgitamine, ärakuulamine.

2 ak tundi

Kaalutlusreeglid ja proportsionaalsuse põhimõte. Otsustamine. Põhjendamine. Menetluse lõpp.

ÕPPEMEETODID

Loeng, arutelu, kohtupraktika, praktilised näited võimalikult koolitatavate tegevusvaldkonnast interneti keskkonna toel.

ÕPPEKAVA MAHT

1 päev ehk 6 akadeemilist tundi.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum varustatud esitlusvahenditega (arvuti, Wifi, projektor, ekraan, pabertahvel ja markerid), koolitatavatel kaasa võtta arvuti v nutiseade.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Slaidid, kaasused/näited.

Materjalid internetist: