Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on tagada osalejale teadlikkus, oskus ja julgus leida iseseisvalt igale juhtumile sobilik lahendus ning leida samaaegselt kliendisõbralikku ja isiku suhtes nõudlikku juhtumi lahenduse viisi.


SIHTRÜHM

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujad, kes tegelevad avaliku võimu rakendamisega (näiteks lubade, toetuste andmine, avalduste lahendamine, järelevalve läbiviimine, ettekirjutuste tegemine, toimingute sooritamine).

Samuti teised riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris töötajad, või isikud, kes soovivad teada Eestis avaliku võimu rakendamise, asjaajamise, taotluste lahendamise ning ametnike tegutsemise põhimõtteid, tingimusi ja korda.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Teab Eesti haldusõiguse ja -menetluse põhiolemust ning oskab ja julgeb sellest lähtuda oma igapäevases töös.
 2. Tunneb peamisi materiaal- ja menetlusõiguslikke põhimõtteid.
 3. Tunneb Põhiseaduse § 3 seaduslikkuse põhimõtet ning sellest tulenevaid riigi ja ametniku tegevuse piire.
 4. On teadlik Eesti haldusmenetluse ulatusliku vormivabaduse, hea halduse tava põhimõtetest ja paindlike lahenduste leidmiste võimalustest ning oskab leida iga olukorrale sobiliku lahenduse.
 5. Teab menetlusõiguste ja -kohustuste olulisust ametniku ja isiku jaoks.
 6. On teadlik ja oskab eristada haldustegevuse vorme.
 7. Teab võimalusi, kuidas viia menetlus läbi võimalikult lihtsalt ja kiirelt ning olla samaaegselt menetlusosalise suhtes mõistlikul määral nõudlik.

ÕPPE SISU

 • Haldusmenetluse olemus ja eesmärk. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.
 • Haldusmenetluse kulg:
  • Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
  • Menetlusse kaasamine.
  • Asjaolude uurimine.
  • Õiguste selgitamine.
  • Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
  • Ärakuulamine.
  • Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
  • Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
  • Otsuse teatavaks tegemine.
  • Otsuse täitmine (haldussund).
  • Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).

Koolituse käigus keskendutakse praktiliste ülesannete lahendamisele.

ÕPPEMEETODID

Loeng, milles esitatakse teoreetilised käsitlused praktiliste näidetega.

Pidev tagasisidestamine, kohesed vastused koolitusel osalejate küsimustele, diskussioon. Soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist ja nende ühist arutelu.

Praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.

Kasulik on edastada lektorile varem koostatud menetlusdokumentide failid, et saaks neid koolituse käigus läbi arutada  ja analüüsida.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

10.00-11.30 Haldusmenetluse olemus ja eesmärk. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
11.30-11.45 Paus.
11.45-13.15 Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.

Haldusmenetluse kulg:
– Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
– Menetlusse kaasamine.

13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 Haldusmenetluse kulg jätkub:
–          Asjaolude uurimine.
–          Õiguste selgitamine.
–          Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
–          Ärakuulamine.
15.30-15.45 Paus.
15.45-17.15 Haldusmenetluse kulg jätkub:
–          Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
–          Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
–          Otsuse teatavaks tegemine.
–          Otsuse täitmine (haldussund).
–          Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).