Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärk on selgitada ja põhjendada kohtupraktika olulisi seisukohti seoses õiguspärase ettekirjutuse andmise, järelkontrolli ja sunnivahendite kohaldamisega.

Riigikohus on teinud viimastel aastatel mitu olulist kohtulahendit, millele tuleks ettekirjutuste täitmisel AtSS kohaldamisel tähelepanu pöörata ja neid oma praktikas arvesse võtta.


SIHTRÜHM

Riigi- ja KOVi ametnikud, kes koostavad ettekirjutusi ning kohaldavad sunniraha ja asendustäitmist.

Koolitusel keskendutakse kohtupraktikale ning eeldatakse, et osalejad omavad eelnevaid põhiteadmisi haldusmenetluse seadusest ning asendustäitmise ja sunniraha seadusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  1. Omab teadmisi ja lähtub kohtupraktika olulistest seisukohtadest, et tagada ettekirjutuse õiguspärane täitmine.
  2. Oskab oma töös kohaldada sunniraha ja asendustäitmist õiguspäraselt, sealhulgas arvestada väljakujunenud kohtupraktikaga.

ÕPPE SISU

  • Menetluse algus ja ettekirjutuse tegemine.
  • Tõendite kogumine ja hindamine, dokumenteerimine.
  • Konkreetne oht kui ettekirjutuse eeldus (KorS § 28). Ettekirjutuse resolutiivosa sõnastamise ja põhjendamiskohustuse probleemid. Ettekirjutuse adressaat.
  • Sunnivahendi lubatavus ja haldusmenetlus. Ettekirjutuse järelkontroll, sh dokumenteerimine, ärakuulamine, sunniraha suuruse lõplik otsustamine.
  • Sunnivahendi rakendamise edasised toimingud ja nende vaidlustamine
  • Asendustäitmise kohtu- ja halduspraktika.

ÕPPEMEETODID

Kohtupraktika seisukohti tutvustatakse loengu formaadis. Olulisemate dokumentide ja otsustustega seonduvaid küsimusi arutatakse olenevalt osalejate arvust koolitusel kas rühmatöödes või paaristöödes: analüüsitakse haldusdokumente, et märgata võimalikke probleemseid kohti ja  otsuste põhjendusi.

ÕPPEKAVA MAHT

8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö läbiviimiseks sobivate õppevahenditega varustatud ruum; laudade paigutus U-kujuliselt.

Osalejatel palume kaasa võtta arvuti.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loenguslaidid ja kohtulahendid.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-12.15 Menetluse algus ja ettekirjutuse tegemine.
Tõendite kogumine ja hindamine, dokumenteerimine.
Konkreetne oht kui ettekirjutuse eeldus (KorS § 28). Ettekirjutuse resolutiivosa sõnastamise ja põhjendamiskohustuse probleemid. Ettekirjutuse adressaat.
12.15-13.00 Lõuna
13.00-14.30 Sunnivahendi lubatavus ja haldusmenetlus. Ettekirjutuse järelkontroll, sh dokumenteerimine, ärakuulamine, sunniraha suuruse lõplik otsustamine.
14.30-14.45 Kohvipaus
14.45-15.50 Sunnivahendi rakendamise edasised toimingud ja nende vaidlustamine
15.50-16.05 Kohvipaus
16.05-17.15 Asendustäitmise kohtu- ja halduspraktika.