Koolituse kirjeldus

Eesti keel ametikeelena koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti.


SIHTRÜHM

Ametnikud ja töötajad, kellel  ametialaselt vajalik osata  head ja veatut eesti keelt.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Oskab kasutada keelenõuannet internetis ja teisi keelehoolde allikaid.
 2. Orienteerub eesti ortograafia reeglites.
 3. Oskab koostada ladusat ja korrektselt sõnastatud teksti.
 4. Oskab materjali järjestada ja eristada olulist ebaolulisest.
 5. Oskab vältida kantseliiti, pleonasmi, asjatut mitmust.

ÕPPE SISU

 • Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.
 • ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.
 • Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.
 • Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.
 • Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.
 • Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.
 • Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.
 • Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.
 • Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus, ebamäärasus, liiasus.
 • Materjali järjestamine, olulise eristamine ebaolulisest, olulise info säilitamine.
 • Lause struktuur, sõnajärje mõju lause mõttele.
 • Tekstist arusaamine, ühemõttelise teksti tunnused.

ÕPPEMEETODID

Ortograafiaharjutused, teksti koostamise harjutused, teksti koostamine.

ÕPPEKAVA MAHT

7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend või tunnistus (tunnistusega kaasneb teadmiste kontroll).

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolituse ladusaks läbiviimiseks  sisustatud  ruum koos õppetööks vajalike tehniliste  vahenditega.

Soovitame koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Harjutused  ja  teooriat kokkuvõtvad  olulisemad  suunised paberkandjal.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-12.00 Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.

ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.

Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.

Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.

Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.

12.00-12.45 Lõunapaus.
12.45-14.30 Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.

Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.

14.30-14.45 Paus.
14.45-16.15 Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.

Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus.