Koolituse kirjeldus

Koolitusega omandab osaleja teadmised dokumendihalduse korraldusest organisatsioonis, valdkonna alastest normdokumentidest, organisatsioonisiseste kordade koostamisest ja dokumentide loomisest.


SIHTRÜHM

Sihtrühmaks on kõik ametnikud ja töötajad, kes tegelevad oma organisatsioonis dokumendihaldusega.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

1. Rakendab dokumendihalduse korraldamisel valdkonnaalaseid õigusakte.

2. Koostab nõuetele vastavaid dokumente, lähtudes valdkonna heast tavast.

ÕPPE SISU

  • Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis arvestades valdkonnaalaseid muudatusi (uus määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“).
  • Organisatsioonisisene töökorraldus, normdokumentide kehtestamine.
  • Dokumenteerimise kohustus, vajalikkus.
  • Dokumentide loomine (kirjad, sh e-kirjad).

ÕPPEMEETODID

Loeng-seminar, mille keskmes on praktiline töö ja arutelu.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Lõpetamise tingimuseks on praktilise töö sooritamine – koolitusest osavõtjatele väljastatakse digitaalne tunnistus.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Palume kaasa võtta arvutid.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 15 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).

Kasutatakse korrakaitseseadust, väärteomenetluse seadustikku,  karistusseadustikku, kriminaalmenetlusseadustikku, eriseadusi ning viidatakse asjakohastele Riigikohtu otsustele.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Paus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 III sessioon.
15.30-15.45 Paus.
15.45-17.15 IV sessioon.