Koolituse kirjeldus

Eesmärgiks on luua arusaam avalike projektide tasuvuse hindamise loogikast ja levinumatest tehnikatest.


SIHTRÜHM

Riigiametnikud ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes osalevad eelarve koostamise ja täitmise ning strateegilise planeerimise protsessis.

Mittetulundussektoris riigi (sh ELi struktuurifondidest) rahastatud projektide planeerimise, hindamise ja teostamise protsessis osalejad.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Mõistab avalike projektide tasuvusanalüüsi loogikat ja põhimõisteteid.
 2. Analüüsib tasuvusanalüüsi teostamise vajadust, võimalusi ja piiranguid majandusotsuste tegemisel.
 3. Tõlgendab avaliku projekti, programmi või poliitika tasuvusanalüüsi tulemusi.
 4. Kasutab erinevaid avalike projektide tasuvuse hindamise (nt Euroopa Komisjoni, OECD ja Riigikantselei juhendmaterjale) juhendmaterjale.

ÕPPE SISU

 • Tasuvuse hindamise vajadus ja funktsioon poliitika kujundamise, mõjude hindamise, riigieelarve koostamise ja strateegilise planeerimise protsessis.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad, võimalused ja piirangud.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise etapid.
 • Mõjude hindamine kui üks etapp avalike projektide tasuvuse hindamisel.
 • Mitterahaliste mõjude hindamine, nende rahasse arvutamise võimalused ja levinumad tehnikad.
 • Pikaajaliste mõjude võrdlemine, diskonteerimine, diskontomäära valik.
 • Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis.

ÕPPEMEETODID

Loeng, arutelud ja grupitööd. Praktilised harjutused.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 12 akadeemilist tundi, sellest 6 ak tundi praktilist tööd ja 6 ak tundi loengut.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat. Suurema hulga osalejatega koolituse läbi viimine on võimalik, kuid halvendab otse suhtlemist.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

 • European Commission. (2016). Better Regulation. http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
 • European Commission. (2014). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
 • OECD. (2009). Regulatory Impact Analysis. A Tool for Policy Coherence. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria-tool-for-policy-coherence.htm
 • Koolitaja jaotatavad lisamaterjalid

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.