ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Oleme pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.

Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud  heade pedagoogidena. Koolitaja tööd toetavad:

  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus,  mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Koolitusele vastuvõtmine, tasu maksmine ja koolitusest loobumine 

Koolitusgruppi arvamine, koolitusele vastuvõtmine toimub koolitusele registreerudes kodulehe kaudu, mille kohta saadetakse osaleja emailile automaatne registreerumise kinnitus.

Hiljemalt viis kalendripäeva enne koolituse algust saadetakse koolitusgruppi arvatuile emaili teel meeldetuletuseks koolituskutse täpsustatud teabega koolituse toimumise kohta.

Teavitus sisaldab järgmist infot: koolituse nimetus, läbiviimise kuupäev, õppetöö alguse kellaaeg, toimumise koht ning koolituse ajakava.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arved saadetakse koolitusrühma arvatuile registreerumise järgselt.

Koolitusest loobumisest teavitada koolitusasutust esimesel võimalusel. Registreerimise tühistamisel kuni kaks nädalat enne koolituse toimumist tagastatakse kogu summa, kuni nädal enne koolitust pool summat ning vähem kui nädalase etteteatamisega ei saa korraldaja garanteerida koolituse eest tasutud summa tagastamist.

Koolitusasutusel on õigus koolitus tühistada, kui õpperühma miinimum osalejate arv ei ole täidetud. Koolitusele registreerunuid informeeritakse koolituse tühistamisest vähemalt 7 päeva enne koolituse algust.

[read more=”Täpsemad tingimused” less=”Koonda”]

Tõendi või tunnistuse väljastamine

Koolitusel osalejatele väljastatakse õppetöö läbimisel soovi korral tõend või tunnistus, mille väljastamise tingimused ja kord on kindlaks määratud  õppekavas.

Tõend väljastatakse koolitusel osalemise eest siis kui tõendi väljastamisega ei kaasne õpiväljundite saavutamise hindamist.  Kui õpiväljundite saavutamist hinnatakse, siis väljastatakse osalejale tunnistus koos õpiväljundite saavutamise tulemustega.

KVALITEEDI TAGAMINE 

Õppekavad

Practus avaldab tellitavate koolituste õppekavad koolitusasutuse kodulehel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit.

Koolituste õppekavad valmivad asjatundlike koolitajate poolt ja vastavad täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

Koolitustellimuse õppekava valmib koostöös koolitaja ja tellijaga sihtrühma vajadusi arvestades ning lepingu sõlmimisel tellijaga lisatakse õppekava lepingule.

Õppekeskkond

Koolituste läbiviimiseks kasutame tänapäevaste õppevahendite ja  –tehnikaga varustatud õppekeskkonda, mis võimaldab rakendada õppetööks sobivaid meetodeid. Tellimuskoolitused viiakse tellija soovil läbi tellija koolitusruumides.

Täiskasvanute koolitaja

Koolitusele seatud eesmärgid saavutatakse oma valdkonnas heade erialaste teadmiste ja õpetamisoskustega kogenud koolitajate poolt. Õppetööd toetab koolitaja poolt loodud terviklik õppematerjal.

Täpsustatud nõudmised koolitaja kvalifikatsioonile määratakse kindlaks õppekavas.

Tagasiside kogumine

Tagasisidet annavad koolituse järgselt õppijad, koolitajad ja koolituse korraldajad. Kõigi koolituste tagasisidet analüüsitakse, et teha vajalikud muudatused koolitaja esitluses ja õppekavas ning õppetöö korralduses.

Vaide lahendamine 

Practus OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse osapoolte vahel läbirääkimiste teel. Kui osapooled ei jõua kokkuleppele, siis lahendatakse vaie Eesti Vabariigis kehtiva  seadusandluse alusel.
[/read]