Sisekontrolli hindamine ja tõhustamine

Meie eesmärgiks on toetada avalike organisatsioonide ausat ja väärikat tegutsemist riigi ning ühiskonna hüvanguks. Jätkuvalt on avalikus halduses aktuaalsed korruptsioonijuhtumid, õigusaktidest tulenevate nõuete eiramine jne. Need on ilmingud mittetoimivast sisekontrollisüsteemist, mille valimise, rakendamise ja seire eest vastutab juhtkond.

Meie pakutav teenus hõlmab endas süsteemsete huvikonfliktide tuvastamist ja sisekontrollisüsteemide parandamist asutuses. Teenust pakume konsultatsiooni vormis, seega eeldab konsulteeritava aktiivset panust protsessis. Koostöös meie konsultantidega kaardistatakse tegelik olukord, seejärel kirjeldatakse soovitud seis ja teekond liikumisel tõhusa sisekontrollisüsteemini. Mõistame, et selle süsteemi kujundamine ja rakendamine lähtub konkreetse asutuse spetsiifikast.

Aitame luua sisekontrollisüsteemi, mis tagab:

  • tegevuse otstarbekuse;
  • säästlikkuse;
  • õigusaktidest kinnipidamise;
  • tõese, õigeaegse ja usaldusväärse aruandluse;
  • ressursside kaitstuse raiskamise ja muu kahju eest.

Me ei paku siseauditi teenust, mille aruanded on avalikud vastavalt avaliku teabe seadusele. Meie konsultatsioonitegevus on personaalne ja konfidentsiaalne ning pakub juhtkonnale tööriista, mis on eriti oluline hindamaks huvide konflikte ja korruptsiooniriske asutuses ning leidmaks viise nende maandamiseks. Võimalikud mainekahjud on sageli pikaajalised ja mõjutavad usaldust nii asutuse kui ka avaliku halduse vastu tervikuna.

Konsultant – Aili Murumägi

Aili Murumägi on omandanud Tartu Ülikoolist majanduse magistrikraadi. Lisaks on ta õppinud õigust Tallinna Tehnikaülikoolis.  Sisekontrollisüsteemide ülesehituse ja seire kogemus on tal saadud siseaudiitorina töötades Siseministeeriumis ja Kaitseministeeriumis. Samuti on tal pikaajaline kogemus erasektorist. Aili on  töötanud finantsaudiitorina ja finantsdirektorina.

Võta meiega ühendust!

Esmane kohtumine tasuta. Kirjeldage meile oma konsultatsioonivajadus.