Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse tulemusena on revisjonikomisjoni liikmed võimelised volikogu tööplaani alusel või ülesandel iseseisvalt läbi viima omavalitsuse kontrolli ja koostama  aruandlust.


SIHTRÜHM

Revisjonikomisjoni liikmed ja volikogude esimehed.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Teab arenguid, õigusakte ja alusmaterjale revisjoni korraldamiseks kohalikes omavalitsustes.
 • Mõistab kontrollida ja hinnata valla või linnaeelarve täitmist ning omavalitsuse tegevuste seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ning vara kasutamise sihipärasust.
 • Oskab planeerida ja korraldada revisjoni ning revisjoni aruandlust kohalikus omavalitsuses.

ÕPPE SISU

Ühiskond ja arengud kohalikes omavalitsustes:

 • ühiskond, avalik sektor ning muudatused ja arengud kohalikes omavalitsustes.
 • avaliku sektori ja kohalike omavalitsuste arengu kavandamine ja finantsautonoomia.

Revisjoni korraldamine, ülesanded ja töö planeerimine:

 • õigusaktid ja alusmaterjalid revisjoni korraldamiseks kohalikus omavalitsuses;
 • revisjonikomisjoni moodustamine, ülesanded ja eesmärgid;
 • revisjoni tegevuskava ja töö planeerimine;
 • kontrolli ja revisjoni läbiviimine.
 • revisjonikomisjoni aruandlus.

Revisjonikomisjoni töö praktiline korraldamine:

 • omavalitsuse tegevuste seaduslikkuse, otstarbekuse, tulemuslikkuse kontroll ja hindamine;
 • vara kasutamise sihipärasuse kontroll ja hindamine;
 • valla või linnaeelarve täitmise kontroll ja hindamine.
 • praktilised ülesanded, rühmatööd

sealhulgas revisjonikomisjoni dokumendid:

 • Valla/linnavolikogu revisjonikomisjoni koosoleku protokoll.
 • Revisjoniakt.
 • Revisjonikomisjoni otsus.
 • Volikogu otsuse eelnõu.
 • Revisjonikomisjoni aruanne ………….valla/linna  201(9). aasta majandusaasta aruande kohta.

Kokkuvõte koolitusest:

 • riigikontrolli tähelepanekuid kohalikes omavalitsustes; soovitusi probleemide võimalikuks lahenduseks;
 • revisjonikomisjoni liikme „kümme käsku“.

KOOLITAJA – Uno Silberg

Uno Silberg on omandanud majandusteaduse doktori kraadi Eesti Maaülikoolis. Õpetamiskogemuste pagasi on ta saanud Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Sisekaitseakadeemiast ning õpetades paljudel täienduskursustel. Uno Silberg on olnud kohaliku omavalitsuse volikogu liige alates 1999. aastast ning töötanud Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektorina ja tunnustatud Eesti Maaomavalitsuste Liidu kuldmärgiga omavalitsussüsteemi arendamise eest. Osalemine kohaliku omavalitsuse arendamisel on olnud pidev nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Uno Silberg on aastast 2004 osalenud Euroopa Liidu Regioonide Komitees kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitikate kujundamisel. Täna kuulub ta Euroopa Liidu territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja Euroopa Liidu eelarve komisjoni (COTER), rahandus- ja halduskomisjoni (CAFA) ning ta on regioonidevahelise grupi „Automotive Intergroup“ aseesimees ja „Baltic Sea Regions“ teine aseesimees.

ÕPPEMEETODID

Loeng, arutelud, ülesanded mitmel teemal ja rühmatööd.

ÕPPEKAVA MAHT

Üks päev, 8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum U-kujulise paigutusega, vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Slaidid, ülesanded, riigikontrolli järeldused, ettepanekud, infoallikad.

HIND

Koolituse maksumus on kuni 13.10.2020 soodushinnaga 164 eurot +KM, hilisemal registreerumisel 189 eurot +KM.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunat. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

AJAKAVA – Revisjonikomisjoni korraldus

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 III sessioon
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 IV sessioon.

Koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese tellimuskoolitusena.