Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse läbinu oskab valida sobiva menetluse liigi ja koostab vajalikud dokumendid.


SIHTRÜHM

Sihtrühmaks on ametnikud, kes peavad läbi viima riiklikku järelevalve menetlust ja väärteomenetlust või on menetlust läbi viivate ametnike eest vastutavad.

Õppija on praktilise menetluskogemusega ja/või eelnevalt läbinud väärteomenetluse ja haldusmenetluse koolituse.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

 1. Koostab ettekirjutuse, hoiatab haldussunni kohaldamise eest ning viitab menetlusotsustuse tegemisel tähtsust omavatele asjaoludele, juhindustes seadustest.
 2. Rakendab üldmenetlust, määrab karistuse ning koostab/loetleb menetlusotsust kajastavad dokumendid, juhindudes seadustest.

ÕPPE SISU

 • Riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse võrdlus. Menetluste paralleelne kulgemine või üksteiseks üleminek. Paralleelmenetluse probleemid.
 • Menetluste erinev eesmärk; menetluste alustamise ja lõpetamise tingimused; meetme objektiivse eesmärgi kindlakstegemine, sh ex ante vaatluspunktist; menetleja ja menetlusosaliste erinevad õigused ja kohustused; tõendid, nende võimalik ristkasutamine; õiguskaitse.
 • Väärteomenetlusõiguse ja korrakaitseõiguse põhimõtted.
  • Tõendamisese ja tõendid menetluses.
  • Väärteomenetluse erinevad liigid, nende üldiseloomustus ja kohaldamise alused ning läbiviimise üldtingimused. Kohtuvälise menetleja pädevus menetlusliigi valikul ja menetlusotsuste tegemisel.
  • Karistamise alus ja karistuse kohaldamise etapid.
  • Haldusmenetluse ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.
  • Riikliku järelevalve menetluse piiritlemine süüteomenetlusest.
  • Riikliku järelevalve meetmed.
  • Vahetu sunni kasutamise lubatavus.
  • Ametiabi taotlemine korrakaitseorgani poolt.
 • Menetlusdokumentidele kehtestatud nõuded ja dokumentide koostamine.
 • Süüdistuse esitamine väärteomenetluses ja väärteoprotokolli koostamine, väärteoprotokolli koostamisel selgitatavad asjaolud.
 • Riikliku järelevalve erimeetmete dokumenteerimine, üldmeetmena ettekirjutuse koostamine, asja lahendamiseks olulised asjaolud.

KOOLITAJA – Ülle Vanaisak

Ülle Vanaisak on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor. Ülle on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ja Politsei käsiraamatu autor ja toimetaja ning töötanud õigusainete õppejõuna alates 2005.

Hinnatud õppejõuna on ta pälvinud üliõpilaste tunnustuse politsei- ja piirivalvekolledži hinnatud õppejõuna 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 aastal.

       Ülle Vanaisak omab kogemusi ka täiendusõppe koolitajana ja ta on pälvinud tagasisides palju kiitvaid hinnanguid nii hea esinemsioskuse kui ka koolitusteemade põhjaliku käsitlemise eest.

ÕPPEMEETODID

Veebikoolitus, mille keskmes on praktilised dokumentide koostamise ülesanded ja kaasuste lahendamine sealhulgas ka rühmatöö käigus.

ÕPPEKAVA MAHT

Kolmel koolituspäeval kokku 12 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Veebikoolitus. Võimalusel edastada lektorile varem koostatud menetlusdokumentide failid, et saaks neid koolituse käigus läbi arutada  ja analüüsida.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).

Kasutatakse korrakaitseseadust, väärteomenetluse seadustikku,  karistusseadustikku, kriminaalmenetlusseadustikku, eriseadusi ning viidatakse asjakohastele Riigikohtu otsustele.

HIND

Kahepäevase koolituse maksumus on kuni 13. aprillini soodushinnaga 239 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 259 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Ajakava

I koolituspäeva ajakava:

10.00 – 11.30 Väärteomenetlusõiguse ja korrakaitseõiguse põhimõtted.
Väärteomenetluse erinevad liigid, nende üldiseloomustus ja kohaldamise alused ning läbiviimise üldtingimused.
11.30 – 11.45 Paus
11.45 – 13.15 Kohtuvälise menetleja pädevus menetlusliigi valikul ja menetlusotsuste tegemisel.
Karistamise alus ja karistuse kohaldamise etapid.
13.15 – 14.45 Harjutus: iseseisev töö enesekontrollitestidega.

II koolituspäeva ajakava:

9.00 – 10.30 Teema jätkub
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.15 Riikliku järelevalve menetluse põhimõtted. Riikliku järelevalve meetmed.
Vahetu sunni kasutamise lubatavus.
Riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse võrdlus.
Menetluste erinev eesmärk, menetluste alustamise ja lõpetamise tingimused; meetme objektiivse eesmärgi kindlakstegemine, sh ex ante vaatluspunktist; topeltfunktsiooniga meetmed, menetleja ja menetlusosaliste erinevad õigused ja kohustused; tõendid, nende võimalik ristkasutamine; õiguskaitse.
12.15 – 13.00 Lõunapaus
13.00 – 14.30 Menetlusdokumentidele kehtestatud nõuded ja dokumentide koostamine.
Süüdistuse esitamine väärteomenetluses ja väärteoprotokolli koostamine, väärteoprotokolli koostamisel selgitatavad asjaolud.
Riikliku järelevalve erimeetmete dokumenteerimine, üldmeetmena ettekirjutuse koostamine, asja lahendamiseks olulised asjaolud.
Kokkuvõte koolitusest.
14.45 – …. Harjutus: iseseisev töö enesekontrollitestide ja hinnatava ülesandega, koostatakse dokumendid ja riputatakse üles tagasiside saamiseks.

III koolituspäeva ajakava:

12.00-13.30 Tagasiside ja kommentaarid eelmise päeva ülesannetele, harjutusele.

OSALEJATE TAGASISIDE:

   

Ettekirjutusi olen koostanud, kuid siin sain veel mitmeid näpunäiteid, mida järgmisel korral rakendada.

Kõik oli väga hea: profesionaalne koolitaja, huvitav esitlus, väga hea õpperuum ja toitlustus.

Väga meeldis just praktiline osa ning ettekirjutuse koostamine.

Huvitav, väga vajalik, selge ja ilmekas. SUUR AITÄH korraldajale ja lektorile!

Keeruline teema tehti huvitavaks ja arusaadavaks!

Piisavas suuruses koolitusgrupp – hea jälgida ja ei teki segavat müra. Ruum, toitlustamine väga hea.

Korraldus oli eeskujulik!

Koolitaja väga meeldis – nii esinemisoskus, näited, suhtlus! Asukoht oli mugav, ruum mugav, toitlustus hea.