Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist, õiguse põhimõistetest ja tõlgendamisest ning selle rakendamise metoodikast tema töös. Selleks oskab osalenu õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid.


SIHTRÜHM

Õigushariduseta ametnikud, töötajad,  kelle töö sisaldab õigusaktide järgimist, rakendamist või koostamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

  1. Omab ettekujutust õiguse olemusest, sh erisusi võrreldes teiste käitumisreeglitega.
  2. Teab Eesti õigussüsteemi ja selle põhimõisteid.
  3. Oskab leida õigusallikaid ning muid õiguse rakendamiseks vajalikke materjale.
  4. Tunneb õigusnormi struktuuri ja rakendamise metoodikat.

ÕPPE SISU

  • Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.
  • Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid.
  • Eesti õiguse süsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne). Praktilised põhiküsimused erinevate õigusvaldkondade käsitlemisel.
  • Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.
  • Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.
  • Õiguse rakendamise põhiprobleemid. Kuidas lahendada küsimus, milline õigusakt, norm kohaldub. Normide konkurents. Õiguslünk ja analoogia.

KOOLITAJA – Risto Käbi

Risto Käbi on vandeadvokaat, kes tegutseb õigusnõustamisega alates 2000. aastast. Õigushariduse omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on end täiendanud Helsingi Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis ja omab pikaajalist praktilist kogemust ning mitmekesiseid teadmisi mitmes õigusvaldkonnas, nii era- kui avalikus õiguses. Risto Käbi oskab teha keerulised õigusküsimused lihtsasti mõistetavaks paljude praktiliste näidetega.  Ta on andnud oma teadmisi edasi õpetades Sisekaitseakadeemias õiguse alusaineid – haldus- ja riigiõigust.  Lisaks eelpooltoodule omab ta kogemust ka täiendusõppe läbi viimisel ja tema oskusi on hinnatud valdavalt väga heade hinnetega. Risto Käbit on tunnustatud aasta parima õppejõu tiitliga.

ÕPPEMEETODID

Loeng,  arutelu, mõtteharjutused ja jooksvad praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolitus toimub veebi teel, kasutades Teams platvormi suhtlusplatvormi ja teisi digitaalseid keskkondasid. Link koolitusele saadetakse mõni päev enne koolituse toimumist.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALID

Koolitusteemasid kajastav kirjalik materjal slaididena, mis käsitleb Eesti õigussüsteemi ülesehituse olulisi põhimõtteid ja –mõisteid koos õiguse rakendamise küsimustega.

HIND

Ühepäevase koolituse  maksumus on kuni 3. novembrini 2020 179 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 199 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

AJAKAVA

Neljapäeval, 22. aprillil

10.00 – 11.30      Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.

Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi    veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid.

11.30 – 11.45       Paus

11.45 – 13.15        Eesti õigussüsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne).

Reedel, 23. aprillil

10.00 – 11.15       Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.

Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.

11.15-11.30           Paus.

11.30- 12.30         Õiguse rakendamise põhiprobleemid. Kuidas lahendada küsimus, milline õigusakt, norm kohaldub. Normide konkurents. Õiguslünk ja analoogia.