Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on selgitada hea halduse tavale põhinevaid haldusmenetluse põhitõdesid kaasava, paindliku ja õiguspärase haldustegevuse teostamiseks.


SIHTRÜHM

Ametnikud ja töötajad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku haldusaktide ja haldustoimingute ettevalmistamisega ning tunnevad vajadust oma tegevuse haldusmenetluse reeglite kohaseks kaardistamiseks

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • Teab haldusmenetluse põhietappe ning sellesse kaasatute õigusi ja kohustusi
  • Seostab eesmärgipäraselt haldusmenetluse põhitõed haldusakti ja toimingu ettevalmistamisel
  • Teab millised on võimalused kaasavaks, paindlikuks ja õiguspäraseks haldustegevuseks

ÕPPE SISU

2 ak tundi

Mõisted: haldusmenetlus, haldusorgan, haldusakt, toiming ja menetlustoiming. Hea halduse tava ja haldusmenetluse seaduse nõuded eripalgelises haldustegevuses. Menetluse algus ja menetlusse kaasamine

2 ak tundi

 Menetluse kulg. Õiguslik alus ja asjaolude väljaselgitamine. Informeerimine, selgitamine, ärakuulamine.

2 ak tundi

Kaalutlusreeglid ja proportsionaalsuse põhimõte. Otsustamine. Põhjendamine. Menetluse lõpp.

KOOLITAJA – Triin Roosve

Triin Roosve on Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse lektor alates 2001. aastast. Tegev nii taseme- kui ka täiendõppes. On viinud läbi täiendkoolitusi eeskätt haldusmenetlusest, korrakaitseõigusest ja  õiguse alustest erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes. Külalislektori kogemus: Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Berliini Majanduse ja Õiguse Kõrgkool. Töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. Õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (võrds. magister), täiendanud ennast Bonni Ülikoolis.  Õpetamisel hindab kasulikku sünergiat lektori ja koolitatavate vahel, kus kõik lõpetavad koolituspäeva teadmisega, et on täna targemad kui eile.

ÕPPEMEETODID

Veebikoolitus viiakse läbi loeng ja aruteludena. Toetutakse kohtupraktikale ja tuuakse praktilisi näiteid koolitatavate tegevusvaldkonnast.

ÕPPEKAVA MAHT

6 akadeemilist tundi.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Veebipõhine koolitus viiakse läbi Zoom platvormil. Link osalemiseks vajalike andmetega saadetakse kaks päeva enne seminari.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Kaasavad kaasused ja näited, mitmed harjutused päeva käigus.

Materjalid:

HIND

Koolituse maksumus on kuni 13. aprillini soodushinnaga 99 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 129 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.