Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on tagada osalejale teadlikkus, oskus ja julgus leida iseseisvalt igale juhtumile sobilik lahendus ning leida samaaegselt kliendisõbraliku ja isiku suhtes juhtumi nõudliku lahenduse viisi arvestades halduse hea tava põhimõtteid.


SIHTRÜHM

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujad, kes tegelevad avaliku võimu rakendamisega (näiteks lubade, toetuste andmine, avalduste lahendamine, järelevalve läbiviimine, ettekirjutuste tegemine, toimingute sooritamine).

Samuti teised riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris töötajad, või isikud, kes soovivad teada Eestis avaliku võimu rakendamise, asjaajamise, taotluste lahendamise ning ametnike tegutsemise põhimõtteid, tingimusi ja korda.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Teab Eesti haldusõiguse ja -menetluse põhiolemust ning oskab ja julgeb sellest lähtuda oma igapäevases töös.
 2. Tunneb peamisi materiaal- ja menetlusõiguslikke põhimõtteid.
 3. Tunneb Põhiseaduse § 3 seaduslikkuse põhimõtet ning sellest tulenevaid riigi ja ametniku tegevuse piire.
 4. On teadlik Eesti haldusmenetluse ulatusliku vormivabaduse, hea halduse tava põhimõtetest ja paindlike lahenduste leidmiste võimalustest ning oskab leida iga olukorrale sobiliku lahenduse.
 5. Teab menetlusõiguste ja -kohustuste olulisust ametniku ja isiku jaoks.
 6. On teadlik ja oskab eristada haldustegevuse vorme.
 7. Teab võimalusi, kuidas viia menetlus läbi võimalikult lihtsalt ja kiirelt ning olla samaaegselt menetlusosalise suhtes mõistlikul määral nõudlik.

ÕPPE SISU

 • Haldusmenetluse olemus ja eesmärk. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.
 • Haldusmenetluse kulg:
  • Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
  • Menetlusse kaasamine.
  • Asjaolude uurimine.
  • Õiguste selgitamine.
  • Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
  • Ärakuulamine.
  • Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
  • Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
  • Otsuse teatavaks tegemine.
  • Otsuse täitmine (haldussund).
  • Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).

Koolituse käigus keskendutakse praktiliste ülesannete lahendamisele.

KOOLITAJA – Helen Kranich

Helen Kranich on hinnatud taseme- ja täiendusõppe koolitaja avaliku õiguse valdkonnas. Tema koolitusteemadeks on alates 2000. aastast olnud inimõigused, korrakaitse ja haldusõigus ning viimastel aastatel on ta keskendunud eelkõige korrakaitseõigusele ja haldusmenetlusele. Koolitajal on õigusalane akadeemiline haridus Tartu Ülikoolist ja omandatud magistrikraad avalikus halduses Tallinna Tehnikaülikoolis. Õpingute raames ta on end täiendanud  2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis. Koolitajana panustab palju koolituse ettevalmistamisse, hindab sihtgrupi vajadusi ning koolitamise käigus näitlikustab olukordi näidetega  kui ka kohtupraktika juhtumitega. Osalejate tagasiside koolituselt on alati olnud hea ja teda on tunnustatud mitmel korral täienduskoolituste läbiviimise eest koolitusaasta parima lektori tiitliga.

MEETODID

Loeng, milles esitatakse teoreetilised käsitlused praktiliste näidetega.

Pidev tagasisidestamine, kohesed vastused koolitusel osalejate küsimustele, diskussioon. Soodustatakse jooksvalt küsimuste tõstatamist ja nende ühist arutelu.

Praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

On võimalus edastada lektorile varem koostatud menetlusdokumentide failid, et saaks neid koolituse käigus läbi arutada  ja analüüsida.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

HIND

Koolituse maksumus on kuni 19.09.2019 hinnaga 154 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 179€ +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunat.

AJAKAVA

Registreerumine ja hommikukohv alates kell 9.30.

10.00-11.30 Haldusmenetluse olemus ja eesmärk. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.

Haldusmenetluse kulg:
– Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
– Menetlusse kaasamine.

13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 Haldusmenetluse kulg jätkub:
–          Asjaolude uurimine.
–          Õiguste selgitamine.
–          Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
–          Ärakuulamine.
15.30-15.45 Kohvipaus.
15.45-17.15 Haldusmenetluse kulg jätkub:
–          Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
–          Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
–          Otsuse teatavaks tegemine.
–          Otsuse täitmine (haldussund).
–          Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).