Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärk on selgitada ja põhjendada kohtupraktika olulisi seisukohti seoses õiguspärase ettekirjutuse andmise, järelkontrolli ja sunnivahendite kohaldamisega.

Riigikohus on teinud viimastel aastatel mitu olulist kohtulahendit, millele tuleks ettekirjutuste täitmisel AtSS kohaldamisel tähelepanu pöörata ja neid oma praktikas arvesse võtta.


SIHTRÜHM

Riigi- ja KOVi ametnikud, kes koostavad ettekirjutusi ning kohaldavad sunniraha ja asendustäitmist.

Koolitusel keskendutakse kohtupraktikale ning eeldatakse, et osalejad omavad eelnevaid põhiteadmisi haldusmenetluse seadusest ning asendustäitmise ja sunniraha seadusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  1. Omab teadmisi ja lähtub kohtupraktika olulistest seisukohtadest, et tagada ettekirjutuse õiguspärane täitmine.
  2. Oskab oma töös kohaldada sunniraha ja asendustäitmist õiguspäraselt, sealhulgas arvestada väljakujunenud kohtupraktikaga.

ÕPPE SISU

  • Menetluse algus ja ettekirjutuse tegemine.
  • Tõendite kogumine ja hindamine, dokumenteerimine.
  • Konkreetne oht kui ettekirjutuse eeldus (KorS § 28). Ettekirjutuse resolutiivosa sõnastamise ja põhjendamiskohustuse probleemid. Ettekirjutuse adressaat.
  • Sunnivahendi lubatavus ja haldusmenetlus. Ettekirjutuse järelkontroll, sh dokumenteerimine, ärakuulamine, sunniraha suuruse lõplik otsustamine.
  • Sunnivahendi rakendamise edasised toimingud ja nende vaidlustamine
  • Asendustäitmise kohtu- ja halduspraktika.

KOOLITAJA – Monika Mikiver

Monika Mikiver on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud magistrikraadi Saksamaal Freiburgi ülikoolis.

Monika Mikiver on alates 1999. aasta novembrist tasemeõppe- ja täienduskoolitaja avaliku õiguse valdkonnas. Seitse aastat töötas ta Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse õppetooli juhataja-lektorina, kus tema tööülesannete hulka kuulusid haldusmenetluse seaduse, asendustäitmise ja sunniraha seaduse ning riigivastutuse seaduse täienduskoolitusprogrammide väljatöötamine ja õpetamine.  Alates 2007. aastast töötab ta Õiguskantsleri Kantseleis nõunikuna. Alates 2013. aastast õpetab Monika haldusõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Monika on kogemustega koolitaja ning tema koolituste tagasiside on väga hea. Teda tuuakse välja hea suhtlejana, kelle esitlus on alati selge ja arusaadav. Ta omab mitte ainult häid teoreetilisi teadmisi, vaid ka  teadmisi erinevate asutuste praktikast.

ÕPPEMEETODID

Kohtupraktika seisukohti tutvustatakse loengu formaadis. Olulisemate dokumentide ja otsustustega seonduvaid küsimusi arutatakse olenevalt osalejate arvust koolitusel kas rühmatöödes või paaristöödes: analüüsitakse haldusdokumente, et märgata võimalikke probleemseid kohti ja  otsuste põhjendusi.

ÕPPEKAVA MAHT

8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö läbiviimiseks sobivate õppevahenditega varustatud ruum; laudade paigutus U-kujuliselt.

Osalejatel palume kaasa võtta arvuti.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loenguslaidid ja kohtulahendid.

HIND

Ühepäevase koolituse maksumus on kuni 2. aprillini soodushinnaga 159 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 189€ +KM.  Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

AJAKAVA

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-12.15 Menetluse algus ja ettekirjutuse tegemine.
Tõendite kogumine ja hindamine, dokumenteerimine.
Konkreetne oht kui ettekirjutuse eeldus (KorS § 28). Ettekirjutuse resolutiivosa sõnastamise ja põhjendamiskohustuse probleemid. Ettekirjutuse adressaat.
12.15-13.00 Lõuna
13.00-14.30 Sunnivahendi lubatavus ja haldusmenetlus. Ettekirjutuse järelkontroll, sh dokumenteerimine, ärakuulamine, sunniraha suuruse lõplik otsustamine.
14.30-14.45 Kohvipaus
14.45-15.50 Sunnivahendi rakendamise edasised toimingud ja nende vaidlustamine
15.50-16.05 Kohvipaus
16.05-17.15 Asendustäitmise kohtu- ja halduspraktika.