Loading Sündmused

Eesti keel ametikeelena koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti.


SIHTRÜHM

Ametnikud ja töötajad, kellel  ametialaselt vajalik osata  head ja veatut eesti keelt.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Oskab kasutada keelenõuannet internetis ja teisi keelehoolde allikaid.
 2. Orienteerub eesti ortograafia reeglites.
 3. Oskab koostada ladusat ja korrektselt sõnastatud teksti.
 4. Oskab materjali järjestada ja eristada olulist ebaolulisest.
 5. Oskab vältida kantseliiti, pleonasmi, asjatut mitmust.

ÕPPE SISU

 • Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.
 • ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.
 • Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.
 • Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.
 • Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.
 • Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.
 • Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.
 • Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.
 • Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus, ebamäärasus, liiasus.
 • Materjali järjestamine, olulise eristamine ebaolulisest, olulise info säilitamine.
 • Lause struktuur, sõnajärje mõju lause mõttele.
 • Tekstist arusaamine, ühemõttelise teksti tunnused.

KOOLITAJA – Katrin Tääker

Katrin Tääker omab pikaajalist kogemust eesti keele õpetamisel. Aastatel 2000-2013 töötas ta eesti keele lektorina Sisekaitseakadeemias, millele järgnes töö Tallinna Ülikoolis. Ta on õpetanud eesti keelt ametikeelena erinevates riigiasutustes, sh Siseministeeriumis, Kaitseministeeriumis, Maaeluministeeriumis, Maksu- ja Tolliametis, Päästeametis, Politsei- ja Piirivalveametis ja KOVdes üle Eesti. Talle on usaldatud eesti keele õpetamine ka välisüliõpilastele Erasmus programmi raames.

Ta on omandanud magistrikraadi eesti filoloogia alal Tallinna Ülikoolis. Tema teadmisi ja oskusi õpetada hinnatakse täienduskoolitusel osalejate poolt valdavalt maksimumhinnetega.

 

ÕPPEMEETODID

Ortograafiaharjutused, kokku 10 harjutust, mille kaudu õpitakse, teksti koostamise harjutused, arutelud, rohkesti näiteid.

ÕPPEKAVA MAHT

7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolituse ladusaks läbiviimiseks  sisustatud  ruum koos õppetööks vajalike tehniliste  vahenditega.

Soovitame koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Harjutused  ja  teooriat kokkuvõtvad  olulisemad  suunised paberkandjal.

HIND

Ühepäevase koolituse maksumus on kuni 31. oktoobrini 2019 soodushinnaga 94 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 124 eurot +KM.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

AJAKAVA

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-12.00 Uuendused eesti keeles ja muudatused kirjakeele norminguis.

ÕS ja teised eesti keele käsiraamatud ja sõnaraamatud.

Ameti- ja õiguskeelealased käsiraamatud jm allikad. Keelenõuanne internetis ja telefonitsi.

Algustäheortograafia. Isikunimede käänamine.

Võõrsõnade ortograafia. Tsitaatsõnade kirjutamine.

12.00-12.45 Lõuna restoranis Kompass.
12.45-14.30 Kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärgid.

Arvsõna paigutamine teksti, lühendid.

14.30-14.45 Kohvipaus.
14.45-16.15 Kantseliit, pleonasm, asjatu mitmus, nominaalstiil.

Sõnavara kasutamise ohud, vale tähendus.

OSALEJATE TAGASISIDE:

   

Kõik oli väga hea: profesionaalne koolitaja, huvitav esitlus, väga hea õpperuum ja toitlustus.

Keeruline teema tehti huvitavaks ja arusaadavaks!

Piisavas suuruses koolitusgrupp – hea jälgida ja ei teki segavat müra. Ruum, toitlustamine väga hea.

Koolitaja väga meeldis – nii esinemisoskus, näited, suhtlus! Asukoht oli mugav, ruum mugav, toitlustus hea.