Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on luua arusaam avalike projektide tasuvuse hindamise loogikast ja levinumatest tehnikatest.


SIHTRÜHM

Riigiametnikud ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes osalevad eelarve koostamise ja täitmise ning strateegilise planeerimise protsessis.

Mittetulundussektoris riigi (sh ELi struktuurifondidest) rahastatud projektide planeerimise, hindamise ja teostamise protsessis osalejad.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Mõistab avalike projektide tasuvusanalüüsi loogikat ja põhimõisteid.
 2. Analüüsib tasuvusanalüüsi teostamise vajadust, võimalusi ja piiranguid majandusotsuste tegemisel.
 3. Tõlgendab avaliku projekti, programmi või poliitika tasuvusanalüüsi tulemusi.
 4. Kasutab erinevaid avalike projektide tasuvuse hindamise (nt Euroopa Komisjoni, OECD ja Riigikantselei juhendmaterjale) juhendmaterjale.

ÕPPE SISU

 • Tasuvuse hindamise vajadus ja funktsioon poliitika kujundamise, mõjude hindamise, riigieelarve koostamise ja strateegilise planeerimise protsessis.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad, võimalused ja piirangud.
 • Avalike projektide tasuvuse hindamise etapid.
 • Mõjude hindamine kui üks etapp avalike projektide tasuvuse hindamisel.
 • Mitterahaliste mõjude hindamine, nende rahasse arvutamise võimalused ja levinumad tehnikad.
 • Pikaajaliste mõjude võrdlemine, diskonteerimine, diskontomäära valik.
 • Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis.

KOOLITAJA – Indrek Saar

Indrek Saar on avaliku sektori rahanduse valdkonna uurimise ja õpetamisega tegelenud ligikaudu 15 aastat. Praegu töötab ta õppejõuna Sisekaitseakadeemia finantskolledžis ja viib õppetööd läbi ka Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis. Lisaks õpetamisele taseme- ja täiendusõppes tegeleb ta igapäevaselt nii akadeemiliste teadustööde kui ka praktilise suunitlusega rakendusuuringute läbiviimisega. Tema uurimisfookuseks on erinevate avalike sekkumiste (poliitikate, programmide, projektide, meetmete) mõjude ja tasuvuse analüüs. Indrek Saar on kaitsnud majandusteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja majandusteaduste doktorikraadi Tartu Ülikoolis.

ÕPPEMEETODID

Loeng-seminar, arutelud, grupitööd, kaasuste analüüs.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 12 akadeemilist tundi kahel järjestikusel koolituspäeval, sellest 6 ak tundi praktilist tööd ja 6 ak tundi loengut.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

HIND

Kahepäevase koolituse  maksumus on 259 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee viidates koolitusele Avalike projektide tasuvusanalüüs.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunat.

Koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese tellimuskoolitusena.

Avalike projektide tasuvusanalüüs – ajakava

I koolituspäeva ajakava:

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 Avalike projektide tasuvuse hindamise vajadus (koolitusel osalejate vaates)
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Avalike projektide tasuvuse hindamise teoreetilised lähtekohad (Euroopa Komisjoni, OECD ning Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei juhendite põhjal)
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 Alternatiivsed otsustuskriteeriumid tasuvusanalüüsis: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, tulude-kulude suhe, sisemine tasuvusmäär

II koolituspäeva ajakava:

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 Mõjude hindamine tasuvusanalüüsis
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Varihind ja selle hindamine
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 Grupidiskussioon koolituse osalejate jaoks aktuaalsete kaasuste teemal

 

Koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese tellimuskoolitusena.